Så här behandlar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på CreditRelation behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
CreditRelation Nordic AB, org. nr. 556844-0191, härefter kallad CRAB, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till CRAB och som CRAB behandlar rörande dig i övrigt.

Insamling och tillhandahållande av personuppgifter
De personuppgifter CRAB behandlar inhämtas direkt från dig i samband med, intresseanmälan avseende ingående av avtal, ansökan och/eller tecknande av avtal och genom andra kontakter mellan dig och CRAB. CRAB kan även komma att inhämta personuppgifter från samarbetspartners eller från andra tredje män i enlighet med vad som anges i tillämpliga produktvillkor. CRAB kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med CRAB. CRAB behandlar personuppgifter om dig och - när så är nödvändigt för angivna ändamål - även om annan inbetalare, panthavare, kontaktperson, verklig huvudman, fullmaktshavare samt eventuellt andra personer i enlighet med tillämpliga produktvillkor. De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden. CRAB kan komma att behandla även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

Ändamål och rättslig grund
CRAB behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse, ingående och administration av avtal
Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att CRAB ska kunna uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats.Den rättsliga grunden är att sådan behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Att du tillhandahåller de personuppgifter CRAB kräver här är en förutsättning för att CRAB ska kunna ingå avtal med dig.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse
Behandling av dina personuppgifter görs även för att uppfylla de krav som ställs på CRAB verksamhet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Den rättsliga grunden för sådan behandling är att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Exempel på sådan behandling är:
CRABs behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.CRABs behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen. CRABs kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.CRABs behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.CRABs behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Marknads- och kundanalyser / systemutveckling
CRAB kan komma att behandla även personuppgifter för exempelvis marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling, rättsliga anspråk, för att tillhandahålla dig som kund en god service.

Överföring av dina personuppgifter till andra parter
CRAB kan komma att utlämna personuppgifter till andra företag som CRAB samarbetar med (t ex Creditsafe, Nordea, Svea Ekonomi) inom EU- och EES-området. Därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter, om CRAB är skyldigt att göra det enligt lag, myndighetsbeslut eller liknande. Uppgift om misskött kredit, kredithistorik etc. kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Lagring och gallring av dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk mellan dig och CRAB kan göras gällande. Personuppgifterna sparas även under sådan tid som lag, författning eller myndighetsbeslut kräver det.

Dina rättigheter som registrerad
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning inbegripet profilering som grundar sig på intresseavvägning. Begäran enligt ovan ska ställas till CRABs dataskyddsombud.

Spärr mot direktmarknadsföring
Kunden kan vända sig till CRAB för att begära spärr mot direktmarknadsföring (s.k. direktreklamspärr)

Kontaktuppgifter till CreditRelation Nordic ABs dataskyddsombud:
E-mail: dataskyddsombud@creditrelation.se
Tel: +46 70 249 15 88 | E-post: info@creditrelation.se